برگزاری آزمون کنکور در استان مازندران؛

مکان‌های رفع نقص کارت آزمون سراسری در مازندران کجاست؟

مکان‌های رفع نقص کارت آزمون سراسری در مازندران کجاست؟

کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی به‌همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۱۷ تیرماه در سامانه جامع آزمون سراسری برای مشاهده و پرینت فعال شد و تا روز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه فعال است.

معاون آزمون‌های سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ تیر برگزار می‌شود.

آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه ۲۲ تیر ماه برگزار خواهد شد.

ولی الله صدر افزود: کارت شرکت در آزمون همه داوطلبان به‌همراه راهنمای شرکت در آزمون در سامانه جامع آزمون سراسری برای مشاهده و پرینت در دسترس است و داوطلبانی که در ۲ گروه آزمایشی شامل یک گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی به همراه یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی متقاضی شده‌اند دارای ۲ کارت هستند.

وی با بیان اینکه برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است، گفت: داوطلبان درصورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، باید بر اساس آدرس مندرج در اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون به واحدهای رفع‌نقص در ۴۰۸ شهرستانی که آزمون در آنجا برگزار می‌شود، مراجعه کنند.

لازم به تأکید است در این آزمون تغییر گروه آزمایشی و حوزه امتحانی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و از مراجعه به واحدهای رفع‌نقص کارت، برای این موارد جداً خودداری شود.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۲ - آدرس ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ کارت ﺷﺮکت در آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ۱۴۰۳ ﻧﻮﺑﺖدوم در استان ﻣﺎزﻧﺪران

ﺳﺎری: ﺑﻠﻮار ﺧﺰر - ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن (ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی) دانشکده فنی اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (ع)

آﻣﻞ: ﻣﯿﺪان ﻗﺎﺋﻢ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎنی- اﺑﺎذر ۳۵- دانشگاه تخصصی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻞ

ﺑﺎﺑﻞ: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮیعتی- دانشگاه صنعتی ﻧﻮﺷﯿﺮوانی ﺑﺎﺑﻞ

ﺑﻨﺪپی ﺷﺮقی، کلاردﺷﺖ: ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و پرورش منطقه ذﯾﺮﺑﻂ

ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ: ﺧﯿﺎﺑﺎن پاﺳﺪاران- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮکزی دانشگاه ﻣﺎزﻧﺪران

ﺑﻬﺸﻬﺮ: کیلوﻣﺘﺮ ۳ ﺟﺎده درﯾﺎ - دانشگاه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺎزﻧﺪران

تنکاﺑﻦ: ﺟﻨﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎمیﺷﻬﺮﺳﺘﺎن - ﻣﺠﺘﻤﻊ دانشگاه آزاد اﺳﻼمی واﺣﺪ تنکاﺑﻦ

ﺟﻮﯾﺒﺎر: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎحلی چپکرود- دانشگاه آزاد اﺳﻼمی ﺟﻮﯾﺒﺎر

ﻧﻮﺷﻬﺮ و چاﻟﻮس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر- دانشکده ﻣﯿﺮاث ﻓﺮهنگی، ﺻﻨﺎﯾﻊ دستی و گردشگری

راﻣﺴﺮ: ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺮد - دانشگاه آزاد اﺳﻼمی واﺣﺪ راﻣﺴﺮ

ﺳﻮادکوه: پل ﺳﻔﯿﺪ، دو راهی آﻻﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮکزی دانشگاه آزاد اﺳﻼمی واﺣﺪ ﺳﻮادکوه

ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ: کیلوﻣﺘﺮ ۷ ﺟﺎده ﻧﻈﺎمی- دانشگاه آزاد اﺳﻼمی واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ

ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد: ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی- ﺑﻠﻮار ﺷﻬﺪای نفتکش- دانشکده فنی و ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد

نکا: کیلوﻣﺘﺮ ۶ ﺟﺎده نکا – ﺑﻬﺸﻬﺮ، دانشگاه آزاد اﺳﻼمی واﺣﺪ نکا

ﻧﻮر: اﺑﺘﺪای ﺟﺎده چمستان- دانشگاه آزاد اﺳﻼمی واﺣﺪ ﻧﻮر

اخبار مرتبط

احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی مازندران

هشدار وقوع سیلاب در ارتفاعات مازندران

افزایش ۴۷ درصدی بارندگی در هشت ماهه سال زراعی جاری مازندران

0 نظر

ارسال نظر

capcha